Badania psychologiczne – historia

Psychiką ludzką uczeni zajmowali się od najdawniejszych czasów, niemały wkład w rozwój psychologii (początkowo traktowanej jako dziedzinę filozofii) mieli między innymi Platon czy Arystoteles. Jednak badania psychologiczne zaczęto przeprowadzać dopiero w XIX wieku. Za pierwszego przedstawiciela psychologii eksperymentalnej uważa się Wilhelma Maximiliana Wundta, który założył w roku 1879 pierwsze na świecie laboratorium badawcze na Uniwersytecie Lipskim. Z czasem zaczęły powstawać kolejne szkoły psychologiczne i stopniowo wyłaniały się nowe nurty, takie jak behawioryzm, psychologia poznawcza czy neuropsychologia. Każdy z nurtów cechuje się innym podejściem do badań psychologicznych, kładzie nacisk na odmienne zagadnienia i stara się tłumaczyć ludzkie zachowania w oparciu o inne przesłanki. Przykładowo behawioryzm, który rozwinął się w XX wieku w USA, skupia się na obserwacji reakcji na bodźce i postrzega je jako jedyny mierzalny eksperyment, sceptycznie podchodzi natomiast do badania zjawisk psychicznych metodami naukowymi.